Avukatlara Zorunlu Elektronik Tebligat Dönemi

Perşembe, Mart 15, 2018, 16:22

İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7101 sayılı  Kanun 18.03.2018 tarihi itibariyle Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İş bu düzenleme ile Tebligatların artık Avukatlara elektronik posta yöntemiyle yapılması zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu değişiklik, 01.01.2019 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacaktır. 7101 sayılı  Kanunun 48. maddesi ile 7201 sayılı kanunun 7/a maddesinde değişiklik yapılırken 49,50-66 maddeleri ile de 7201 sayılı kanuna ilgili ek maddeler eklenmiştir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu 7/a maddesi  ''Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

(1)Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu
Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.''  şeklinde iken, 

7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki kanunun 48. maddesi ile;

''MADDE 7/a- Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

 1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.
 2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
 3. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
 4. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
 5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
 6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
 7. Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.
 8. Noterler.
 9. Baro levhasına yazılı avukatlar.
 10. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
 11. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Bu Kanun uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yürütülür. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, sistemin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir''  şeklinde değiştirilmiştir.

Yine ilgili Kanun uyarınca eklenen maddeler aşağıdaki gibidir;

MADDE 49- 7201 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Elektronik tebligat adresinin oluşturulması:

EK MADDE 2- Elektronik tebligat adresi, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından, 7/a maddesi kapsamında kalan her bir gerçek kişi için kimlik numarası, tüzel kişi için ise tabi oldukları sistem numarası esas alınmak suretiyle sadece bir tane olacak şekilde oluşturulur ve sistemde kaydedilir.

Oluşturulan elektronik tebligat adresleri, adres sahiplerine teslim edilmek üzere, ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderilir; 7/a maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kalan kişilere ise doğrudan teslim edilir. Bu adresler, adres sahibine teslim edildikten sonra 1 inci madde uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunulur.

Kurum, kuruluş veya birlikler ile gerçek veya tüzel kişilerin 7/a maddesi uyarınca elektronik tebligat zorunluluğuna tabi olmaları veya bunlar hakkında elektronik tebligat zorunluluğunun ortadan kalkması hâllerinde gerekli bildirimler, ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından bir ay içinde yapılır ve bildirimi takip eden bir ay içinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından gerekli işlem yapılır.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, elektronik tebligat sisteminin yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgeleri ilgili kurum, kuruluş veya birliklerden ister. İlgili kurum, kuruluş veya birlikler, talep edilen bilgi ve belgeleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine göndermek zorundadır.”

MADDE 50- 7201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Elektronik tebligat adreslerinin verilmesi:

GEÇİCİ MADDE 2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, elektronik tebligat adreslerini oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri;

 1. İlgili kamu kurum veya kuruluşundan,
 2. Mahallî idareler bakımından İçişleri Bakanlığından,
 3. İlgili kamu iktisadi teşebbüsünden,
 4. İlgili kamuya ait ortaklıktan,
 5. Şirketler ve kooperatifler bakımından Gümrük ve Ticaret Bakanlığından,
 6. İlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veya üst kuruluşundan,
 7. Türkiye Noterler Birliğinden,
 8. Türkiye Barolar Birliğinden,

ister.

İlgili kurum, kuruluş veya birlik, talep edilen bilgileri bir ay içinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine bildirmek zorundadır. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, elektronik tebligat adreslerini, bu bilgileri esas almak suretiyle üç ay içinde oluşturur.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi oluşturulan elektronik tebligat adreslerini, adres sahiplerine teslim edilmek üzere, ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderir ve teslim işlemi gerçekleştikten sonra bu adresleri, 1 inci madde uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunar.”

MADDE 66- Bu Kanunun;

a) 48 inci, 49 uncu ve 64 üncü maddeleri 1/1/2019 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

ilgili Kanun; http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180315.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180315.htm

Av. İpek ERTUĞRAL

ER&ER HUKUK VE DANIŞMANLIK

 
Copyright ©2016 ERER Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk, Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım - Elitnet Yazılım