Kişisel Verilerin Korunması Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

ER&ER Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında hazırlanan ve web sitemiz üzerinden yayınlanmakta olan işbu politikanın amacı, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmektir.

 1. Tanımlar

  Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza,

  Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,

  Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

  KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

  KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu,

  Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

  Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişidir. Veri sorumlusu, Av. İrem GÜRBÜZ EREL, Av. Osman EREL, Av. İpek ÇULHA’ dır (Bundan sonra “ER&ER Hukuk ve Danışmanlık Bürosu” olarak anılacaktır).

 2. Veri Koruma İlkeleri

  Kişisel verileriniz aşağıdaki ilkelere uyularak işlenmektedir;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
 3. Veri İşleme Amaçları

  ER&ER Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından işlenen kişisel verileriniz, KVKK 4. Maddesi kapsamında belirtilen ilkelere uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir.

  • Veri sahibinin açık rızası olması,
  • Her türlü hukuki hizmet ve danışmanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara ( İcra Dairesi, kolluk kuvvetleri, mahkemeler, noterlikler vb) mevzuattan kaynaklanan sebeplerle bilgi verilmesi,
  • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
  • Avukatlık Kanunu ve sair kanunlarda gösterilen yükümlülüklerinin bulunması,
  • İlgili hukuki faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin ilave hizmetlerin alınması (IT, vergi ve muhasebe danışmanlığı, tercüme vb).

  Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenen verileriniz;

  Kimlik Verisi Ad, soyadı, TC kimlik no, doğum yeri, doğum tarihi, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numarası, medeni hal, ibraz edilen TC kimlik kartı yada ehliyet fotokopisi.
  İletişim Verisi Telefon numarası, Adres, E-posta adresi.
  Finansal Veri Banka ve İban bilgisi, ücret ve prim tutarı bilgisi, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri.
  Sağlık Verisi Engellilik durumuna ait bilgiler, sağlık raporları, aşı veya PCR test sonucu bilgisi, kullanılan cihaz veya protez bilgisi.
  Görsel ve İşitsel Veri Fotoğraf, kamera kaydı, telefon görüşme kayıtları.
  Ceza mahkumiyeti/Güvenlik Tedbirine ilişkin veri Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler (adli sicil kaydı).
  Danışan/Müvekkil/ Karşı Taraf Bilgisi Fatura, senet, çek, icra ve dava dosya bilgileri.
 4. Veri Güvenliği

  Hukuk büromuz, kişisel nitelikteki verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak ve kişisel sağlık verilerinin işlendiği sistemlerde oluşabilecek veri kayıplarının önüne geçmek amacı ile mevzuatın aradığı tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini yerine getirmekte ve bu tedbirleri yenileyerek güncel olmasını sağlamaktadır.

  Kişisel verileriniz, elektronik (bilgisayar, yazılımlar, sunucular, yazıcı ve tarayıcılar, mobil cihazlar, çıkartılabilir bellekler) ve elektronik olmayan (kâğıt, manuel veri kayıt sistemleri vb.) ortamlarda muhafaza edilecektir.

  Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Kişisel verilerinizin işleme amacının ortadan kalkması, işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, açık rızanın geri alınması, azami saklama süresinin dolması hallerinde kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak,

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etme,
  • İşlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya talep üzerine silinmesini, yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi istenildiğinde bu istek üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanuna aykırı işlenme sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

  Kişisel verilerinizi işleyecek veri sorumlusu olan ER&ER Hukuk ve Danışmanlık Bürosu iletişim bilgileri; her tür iletişiminiz, talep, şikâyet ve başvuru haklarınız için aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, bu konuda mevzuatta yapılacak olan güncelleme ve değişiklikleri web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

  Söz konusu haklarınıza ilişkin başvurunuzu www.ererhukuk.com adresinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak, ıslak imzalı olarak bizzat elden teslim, posta veya noter marifetiyle Hasanpaşa Mah. Mahmutbaba Sok. Akberk Apt. No:15 D:2 Kadıköy/İstanbul adresine iletilmesi, elektronik imzalı şekilde info@ererhukuk.com e-posta adresine konu kısmına KVKK Kapsamında Bilgi Talebi yazılarak gönderilmesi gerekmektedir.

 6. Politikanın Güncel Tutulması

  ER&ER Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından hazırlanan bu protokol periyodik olarak gözden geçirilecek ve güncel tutulacaktır. Faaliyetlerin gerektirdiği ve yasal mevzuatın aradığı ölçüde bu politikada değişiklik yapılabilir. Anılan değişiklikler, güncel politika metninin web sitesinde yayımlanması ile geçerlilik kazanır.

Kullanıcıların ve kamunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla

ER&ER Hukuk ve Danışmanlık

KVKK Veri Sahibi Başvuru Formu için lütfen tıklayın.

 
Copyright ©2016 ERER Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk, Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım - Elitnet Yazılım