Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

ER&ER Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak 6698 sayılı Kanun gereğince veri sorumlusu sıfatıyla işlediği kişisel verilerin korunması ile gizliliği ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

6698 Sayılı Kanun’un 10. maddesi gereği aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılacağı ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirme amacıyla işbu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  ER&ER Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından kişisel verileriniz başta hukuki danışmanlık, dava ve icra takibi olmak üzere yasal süreç takibi, verilecek hukuki hizmet için teklif sunulması, Avukatlık Kanunu’nda yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla, dava ve danışmanlık sözleşmesinin ifası amacıyla yapılan toplantı ve görüşmelerde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda e-posta veya faks, Whatsapp, kısa mesaj veya web sitesi üzerinden toplanmaktadır.

  Bu doğrultuda, kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un m. 5/2-a bendi gereği Avukatlık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi, m. 5/2-c bendi gereği sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, m. 5/2-ç maddesi gereği avukatlık mesleğinin getirdiği hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, m. 5/2-e bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve m. 5/2-f ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.

 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

  Kişisel verileriniz, Avukatlık Kanunu kapsamında her türlü hukuki hizmet ve danışmanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklanan sebeplerle bilgi verilmesi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sistemsel ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile anılan mevzuatın kural ve koşullarına tabi olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve amacın gerektirdiği süre ile sınırlı olarak ilgili mevzuat kapsamında işlenmektedir.

 3. Kişisel Verilerin Aktarılması


  İletmiş olduğunuz kişisel verileriniz sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde ER&ER Hukuk ve Danışmanlık Bürosu bünyesinde istihdam edilen avukat ve çalışanları ve süreçlerin takibi esnasında paylaşılması gereken üçüncü kişiler dışında başkaca üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak Avukatlık Kanunu hükümleri ve yasadan doğan yükümlülükler halinde kamu kurumları, mahkemeler, denetleyici kurumlar vb. idari kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. Ve 9. Maddesine uygun olarak paylaşılabilmektedir.

 4. Kişisel Verilerin Muhafazası

  Kişisel verileriniz, elektronik (bilgisayar, yazılımlar, sunucular, yazıcı ve tarayıcılar, mobil cihazlar, çıkartılabilir bellekler) ve elektronik olmayan (kâğıt, manuel veri kayıt sistemleri vb.) ortamlarda muhafaza edilecektir.

  Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Kişisel verilerinizin işleme amacının ortadan kalkması, işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, açık rızanın geri alınması, azami saklama süresinin dolması hallerinde kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 5. Kişisel Verilerin Korunması

  Hukuk büromuz, kişisel nitelikteki verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak ve kişisel sağlık verilerinin işlendiği sistemlerde oluşabilecek veri kayıplarının önüne geçmek amacı ile mevzuatın aradığı tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini yerine getirmekte ve bu tedbirleri yenileyerek güncel olmasını sağlamaktadır.

 6. Kişisel Veri Sahibi olarak haklarınız;

  Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları;

  Verisi işlenen kişi ER&ER Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’na başvurarak kendisiyle ilgili;a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  5. 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin başvurunuzu www.ererhukuk.com adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak, ıslak imzalı olarak bizzat elden teslim, posta veya noter marifetiyle Hasanpaşa Mah. Mahmutbaba Sok. Akberk Apt. No:15 D:2 Kadıköy/İstanbul adresine iletilmesi, elektronik imzalı şekilde info@ererhukuk.com e-posta adresine konu kısmına KVKK Kapsamında Bilgi Talebi yazılarak gönderilmesi gerekmektedir.

 
Copyright ©2016 ERER Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk, Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım - Elitnet Yazılım